Turborotonde Noordehogeweg / De Bolder

De Noorderhogeweg  is één van de belangrijkste verkeersontsluitingswegen van Drachten. Het is zowel een verbinding tussen woonwijken alsook tussen industrie- en bedrijventerreinen binnen Drachten en uiteraard de regio. De ontsluiting van bedrijventerrein "De Haven” is geheel geënt op de Noorderhogeweg, waarbij het verkeer op een drietal locaties aansluiting vindt. 

De inrichting van de rotonde ter plaatse van de Noorderhogeweg / De Bolder leverde – met name tijdens de spitstijden – lange wachttijden en stagnatie op voor het verkeer. Komend vanaf de Bolder was het moeilijk om in te voegen in het "doorgaande verkeer” in noord-zuid richting. Dit terwijl deze rotonde qua omvang voldoende capaciteit zou moeten hebben. Na gemeentelijke studie bleek dat er enorme winst in de doorstroming behaald zou worden indien de verkeersstromen gescheiden zouden worden. De bestaande rotonde moest worden omgebouwd tot Turbo-rotonde, waarbij de situatie van de aansluitende wegen grotendeels ongewijzigd moest blijven. Hiervoor is door de gemeente een verkeerskundig schetsontwerp opgesteld. 

In opdracht van de gemeente Smallingerland is dit ontwerp door ons verder uitgewerkt en vertaald in een definitief ontwerp. Hierna is de bestek voorbereiding – inclusief het aanbesteding traject – opgesteld en verzorgd. 

Wij hebben de volgende project onderdelen uitgevoerd:
  • uitwerken van het integraal ontwerp, opstellen DO;
  • het opstellen van de aanbestedingsleidraad met EMVI criteria;
  • bestekstekeningen en bestek;
  • aanbesteding- en gunningtraject.
 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten